Licentieovereenkomst eindgebruiker

Licentieovereenkomst eindgebruiker

Deze eindgebruikers licentieovereenkomst (de “Overeenkomst”) beschrijft de wettelijke rechten en verantwoordelijkheden bij het installeren en gebruiken van ActaSmart, mobiele of desktopapplicatie samen met alle gerelateerde software en alle kopieën, aanpassingen, updates, upgrades, firmware, verbeteringen en nieuwe releases van ActaSmart (de “Software”), evenals de eindgebruikersreferentie- en bedieningshandleidingen met betrekking tot de Software (de “Documentatie”) zoals verstrekt door ActaBlue voor Dienstverleners (“wij” of “ons”) en haar leveranciers.

De Software wordt aan jou als organisatie ter beschikking gesteld (“De Organisatie”). De Organisatie heeft een afzonderlijke overeenkomst met een dienstverlener (hierna “Dienstverlener”) en de Dienstverlener heeft op zijn beurt een afzonderlijke overeenkomst met ons gesloten die staat de Dienstverlener toe het gebruik van de Software aan zijn klanten aan te bieden.

LEES DE VOLGENDE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BETEKENT JOUW AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, VERWIJDER DAN DE SOFTWARE EN ALLE KOPIEËN ONMIDDELLIJK VAN JE APPARAAT. RECHTMATIG GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS AFHANKELIJK VAN DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Licentieverlening

1.1 Licentie.

Na betaling(en) door de Organisatie van de toepasselijke licentievergoeding of terugkerende kosten voor de Software, verleent ActaBlue je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software en Documentatie uitsluitend voor de volgende doeleinden te gebruiken:

bij clientinstallatie:

  • om de Software te installeren en te gebruiken op een desktop, laptop, tablet of PDA
  • om een kopie van de Software te maken voor back-updoeleinden;
  • om een ​​redelijk aantal kopieën van de Documentatie te maken voor persoonlijk gebruik;
  • alleen in verband met ActaBlue of geautoriseerde producten van derden;

Indien voor mobiele installatie:

  • om de Software te installeren en te gebruiken op één enkel ondersteund mobiel apparaat waarvoor licentie(s) is/zijn betaald (indien vereist);
  • voor downloaden via Google Play Store geldt:
    je mag de dataserviceovereenkomst voor draadloze diensten niet schenden wanneer je de Software gebruikt; en je erkent en gaat ermee akkoord dat Google Play Store en dochterondernemingen van Google Play Stores derde begunstigden van deze Overeenkomst zijn en het recht hebben om deze Overeenkomst af te dwingen als derde begunstigde daarvan;

indien voor cloud-/gehoste applicaties en/of services:

  • om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Software in overeenstemming met de voorwaarden van je bestelling, die kunnen worden uiteengezet in aanvullende documentatie, bijvoorbeeld Servicevoorwaarden, Serviceorder , Aankooporder, enz.

Toegang tot en gebruik van de Software

Alleen de Organisatie en de medewerkers, of andere personen die door de Organisatie zijn geautoriseerd om de Software te gebruiken en die inloggegevens hebben gekregen onder een geldige Softwarelicentie, mogen de Software openen en gebruiken.

1.2 Toegestaan gebruik

Je mag de Software niet openen of gebruiken, en je zult geen enkele andere persoon daartoe toestemming geven, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de Overeenkomst en, in het geval van materialen van derden, de toepasselijke licentieovereenkomst van derden. Voor de duidelijkheid en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, stem je ermee in:

(i) om de Software alleen te openen of te gebruiken met behulp van je eigen, dan geldige inloggegevens;

(ii) om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en openbare bevelen in verband met het gebruik van de Software;

(iii) om alle inloggegevens, beveiligingsmethoden en andere informatie die door ActaBlue wordt verstrekt om toegang te krijgen tot de Software vertrouwelijk en veilig te houden, en om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval dat een ongeautoriseerde persoon toegang heeft gekregen tot de Software of enige informatie daarin;

(iv) geen toegang te krijgen tot de Software anders dan via interfaces geleverd door ActaBlue en zoals anderszins uitdrukkelijk toegestaan ​​onder de Overeenkomst;

(v) geen informatie te uploaden, te verzenden of anderszins aan of via de Software te verstrekken die onwettig of schadelijk zijn, of schadelijke code bevatten, verzenden of activeren;

(vi) geen beveiligingsapparaat of bescherming gebruikt door de Software te omzeilen of te schenden; of

(vii) de Software niet te beschadigen, te vernietigen, te verstoren, uit te schakelen, aan te tasten, te verstoren of anderszins te belemmeren of schade toe te brengen.

1.3 Beperkt gebruik

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Overeenkomst, en/of voor zover ActaBlue wettelijk niet in staat is om je beperkingen op te leggen op grond van de toepasselijke wetgeving of een licentie van een derde partij en vervolgens met kennisgeving aan ActaBlue, mag je niet zelf of iemand anders toestaan ​​om:

(i) de broncode of het structurele raamwerk van de Software demonteren, reverse-engineeren, decompileren of anderszins proberen aan te passen;

(ii) het vertalen, wijzigen of creëren van afgeleide werken van de Software of Documentatie;

(iii) de Software of Documentatie openbaar maken, publiceren, in sublicentie geven, uitlenen, verhuren of leasen;

(iv) de Software kopiëren naar een openbaar of gedistribueerd netwerk;

(v) de Software gebruiken om te functioneren in of als een timesharing-, outsourcing-, servicebureau-, applicatieserviceprovider- of beheerde serviceprovideromgeving; of

(vi) de Software of Documentatie kopiëren of reproduceren.

1.4 Beëindiging van de licentie

Deze licentie eindigt automatisch:

(a) als je de Software of Documentatie gebruikt of toestaat op een manier die niet is toegestaan ​​door deze Overeenkomst;

(b) indien een faillissements- of insolventieprocedure wordt aangespannen door of tegen de Organisatie of de Dienstverlener;

(c) de Organisatie of de Dienstverlener doet een cessie ten behoeve van schuldeisers;

(d) een gebeurtenis of procedure analoog aan die uiteengezet in paragrafen (b) en (c) hierboven plaatsvindt of plaatsvindt in welk rechtsgebied dan ook;

(e) betaling van licentievergoedingen, inclusief eventuele overeengekomen terugkerende vergoedingen, niet tijdig wordt betaald; of

(f) indien het cloud-/gehoste applicaties en/of diensten betreft, na het verstrijken van de op tijd gebaseerde termijn.

1.5 Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging zul je, zoals aangegeven door ActaBlue de lokaal geïnstalleerde Software verwijderen en alle Documentatie verwijderen of vernietigen en desgevraagd dergelijke maatregelen schriftelijk aan ActaBlue certificeren.

Eigendomsrechten

2.1 Eigendom

De software en documentatie omvatten waardevolle patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere eigendomsrechten van ActaBlue en haar leveranciers. ActaBlue en haar leveranciers behouden al deze rechten. Er wordt geen eigendomstitel of eigendom van de Software of Documentatie of enig recht daarin anders dan uitdrukkelijk hierin uiteengezet, overgedragen. Je maakt geen inbreuk op enig eigendomsrecht van ActaBlue of haar leveranciers en neemt passende maatregelen ter bescherming van dergelijke rechten. Je mag geen enkele kennisgeving van patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten met betrekking tot of waar dan ook op de Software of Documentatie verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen, ongeacht of een van de voorgaande al dan niet geregistreerd is. Je moet alle auteursrechtvermeldingen op elke kopie van de Software en Documentatie reproduceren.

2.2 Vertrouwelijkheid

Je dient de Software en Documentatie vertrouwelijk te houden en deze te beschermen tegen openbaarmaking aan andere personen dan werknemers of andere geautoriseerde vertegenwoordigers van de Organisatie aan wie openbaarmaking vereist is op een ‘need to know’-basis. Je vertrouwelijkheidsverplichtingen strekken zich niet uit tot informatie met betrekking tot de Software of Documentatie die nu beschikbaar is voor het grote publiek of beschikbaar wordt als gevolg van handelingen of nalatigheden die niet aan jou te wijten zijn.

Gegevensverzameling

3.1 Anonieme gegevens

ActaBlue kan niet-persoonlijke gegevens verzamelen over je gebruik van de Software en je gaat hierbij akkoord met de verzameling ervan. Het verzamelen van niet-persoonlijke gegevens is uitsluitend voor interne doeleinden van ActaBlue en zal worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de Software. De verzamelde gegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden, behalve in gevallen waarin ActaBlue de diensten van derden heeft ingeschakeld met het oog op de verbetering van de Software of de ontwikkeling van nieuwe software, en ActaBlue ermee instemt om vertrouwelijkheidsbepalingen op te nemen voor de bescherming van de verzamelde gegevens.

3.2 Persoonlijke gegevens

ActaBlue verzamelt geen persoonlijke gegevens over jou voor eigen doeleinden. ActaBlue treedt op als gegevensverwerker met betrekking tot de persoonsgegevens die je ons verstrekt in verband met je gebruik van de Software.

Schadeloosstelling van intellectuele eigendomsrechten

4.1 Schadeloosstelling

Met inachtneming van Artikel 5.2 en 5.3 van deze Overeenkomst, in het geval van een claim of actie van een derde partij die tegen je wordt ingediend uitsluitend op basis van je gebruik van de Software en/of Documentatie met strikte naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, voor zover deze op basis van een claim dat de Software inbreuk maakt op een geldig Europees intellectueel eigendomsrecht, kan ActaBlue naar eigen keuze en zonder verdere verplichting jegens jou ofwel (a) het recht voor je verkrijgen om de Software en/of Documentatie te blijven gebruiken , (b) de Software en/of Documentatie vervangen of aanpassen zodat deze geen inbreuk meer maakt, of (c) als dergelijke rechtsmiddelen redelijkerwijs niet beschikbaar zijn, het retourneren of installeren van de Software en/of het retourneren of verwijderen van de Documentatie eisen inclusief alle kopieën daarvan.

4.2 Beperkingen

Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in de Overeenkomst en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, geeft noch ActaBlue (inclusief haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) noch enige van haar leveranciers enige garantie van niet-inbreuk of anderszins, en ActaBlue en haar leveranciers hebben geen verplichting om je te verdedigen of te vrijwaren voor claims, eisen, verliezen, schade, juridische kosten of uitgaven die tegen je zijn gemaakt of die je hebt opgelopen wegens inbreuk op een patent van een derde partij, met betrekking tot je gebruik van de Software en eventuele bijbehorende diensten.

4.3 Licenties van derden

ActaBlue is niet verantwoordelijk voor het bepalen of je een licentie nodig hebt voor patenten van derden, of voor het verkrijgen van een dergelijke licentie namens jou, of voor het betalen van kosten met betrekking tot een dergelijke licentie.

Beperkte garanties

5.1 Verantwoordelijkheden

Je aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie van de Software om de door jou beoogde doeleinden te bereiken, voor de juiste installatie en gebruik van de Software en voor het verifiëren van de resultaten verkregen door het gebruik van de Software.

5.2 Geen garanties

Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijzen ActaBlue en haar leveranciers uitdrukkelijk alle andere garanties, voorwaarden en condities af, zowel mondeling als schriftelijk, expliciet of impliciet, inclusief garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet. -inbreuk en dit wordt door jou erkend.

5.3 Gevaarlijke omgevingen

De Software is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die faalveilige prestaties vereisen, zoals bij de werking van nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, directe levensondersteunende machines of wapensystemen waarin het falen van de Software direct kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel, ernstige fysieke schade of schade aan het milieu.

5.4 Dwingend recht

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd als het uitsluiten of wijzigen van wettelijke rechten, garanties of voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op deze Overeenkomst, de Software of Documentatie, en die op grond van nationale of staatswetgeving inzake eerlijke handel of andere consumentenwetgeving mogen niet worden gewijzigd of uitgesloten.

5.5 Ongeautoriseerde inbraak

ActaBlue garandeert of beweert niet dat de Software immuun is voor frauduleuze of ongeoorloofde inbreuk of gebruik (inclusief het gebruik ervan om verbinding te maken met langeafstandsnetwerken, computervirussen en/of andere kwaadaardige code van welke aard dan ook). De Software brengt risico’s met zich mee die inherent zijn aan alle softwareapplicaties en, voor zover toegestaan ​​door de wet of de contractuele verplichtingen van ActaBlue, wijst ActaBlue alle aansprakelijkheid af voor enig verlies, schade, letsel of wanprestatie, kosten of uitgaven die hier direct of indirect door worden veroorzaakt.

Beperkingen van aansprakelijkheid

6.1 Beperking van aansprakelijkheid

ActaBlue of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, verlies van winst of spaargeld, verlies van zaken, verlies van reputatie of enig economisch verlies of indirecte, incidentele, gevolg-, punitieve, speciale of voorbeeldige schade, die voortvloeit uit of verband houdt met jouw licentie, gebruik of onvermogen om de Software, Documentatie te gebruiken, of de schending van enige expliciete of impliciete garantie of voorwaarde in verband met de Software, Documentatie en deze Overeenkomst. Zelfs als ActaBlue of haar leveranciers zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Ongeacht de aard van de oorzaak van de actie of de theorie die met betrekking tot dergelijke schade wordt aangevoerd.

6.2 Totale aansprakelijkheid

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ActaBlue, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met de Software, Documentatie of deze Overeenkomst meer dan 100 EUR bedragen, ongeacht de basis van de claim waaruit dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit.

Risicoverdeling

Bepalingen van deze Overeenkomst, zoals de garantiebeperkingen, exclusieve rechtsmiddelen en beperkingen van aansprakelijkheid, zijn niet-gerelateerde, onafhankelijke risicoverdelingen tussen jou en ActaBlue. De niet-afdwingbaarheid van dergelijke toewijzingen heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van andere dergelijke toewijzingen. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op andere onderdelen. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zoals geschreven, zal het worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. De vergoedingen die door de Organisatie voor de Software worden betaald, weerspiegelen de risicoverdeling die in deze Overeenkomst is vastgelegd.

Volledige overeenkomst, toepasselijk recht en locatie 

8.1 Gehele overeenkomst

Je stemt ermee in dat deze Overeenkomst de volledige, definitieve en exclusieve verklaring is van de overeenkomst tussen jou en ActaBlue en vervangt elk voorstel of eerdere overeenkomst of enige andere communicatie met betrekking tot het gebruik van de Software of enige documentatie.

8.2 Wijzigingen

Geen enkele wijziging, aanpassing of afstandsverklaring van deze Overeenkomst zal geldig zijn, tenzij vastgelegd in een schriftelijk instrument ondertekend door beide partijen.

8.3 Toepasselijk recht en locatie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, met uitsluiting van de conflicterende wettelijke bepalingen.